Tag Archives: วัดพระบรมธาตุไชยา

ถวายดอกบัวอบแห้ง เที่ยววัดพระบรมธาตุไชยา เที่ยวสุราษฎร์ธานี

เที่ยวัด

เที่ยวสุราษฎร์ธานี เที่ยววัดพระบรมธาตุไชยา ไร่หนึ่งอรุณ วันนี้เราได้นำดอกบัวอบแห้ง คู่หนึ่ง มาถวายเข้าโบสถ์ ณ วัด พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกได้ว่าเป็น วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า